Pilotni projekt: Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka

Koordinator projekta (vodilni partner): Kmetijski inštitut Slovenije

Namen pilotnega projekta je, da se s sodelovanjem vseh deležnikov, kmetov, upravljavcev ter uporabnikov zavarovanih območij ter strokovnjakov pri saniranju degradiranih travnih na območju Športnega parka Pokljuka pridobi nova strokovna znanja o postopkih saniranja travnih površin v visokogorju. Pilotni projekt poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, podukrep 16.5: Okolje in podnebne spremembe. Projekt financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

 

Predstavitev projekta

V zadnjih desetletjih smo se začeli zavedati pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti travišč, o čemer pričajo številne direktive in smernice, h katerim smo se zavezali tudi v Sloveniji (Direktiva o habitatih 92/43/EGS, Direktiva 2010/60/EU). Travišča, ki so se z ekstenzivno rabo v preteklosti oblikovala v vrstno bogate rastlinske združbe, so pomembno domovanje ne samo različnih rastlinskih vrst, temveč tudi številnih ptic in žuželk. Športni center Pokljuka leži v območju Triglavskega narodnega parka na Rudnem polju na Pokljuki in je pod vplivom dolgih zim z obilnimi snežnimi padavinami in nizkimi temperaturami. Obsežni snegolomi-vetrolomi ter pojav lubadarja v preteklem petletnem obdobju, zahtevajo intenzivna gozdna dela s spravilom lesa in bodočo sanacijo poškodovanih gozdnih površin. Vsi ti pogoji sedaj negativno vplivajo na gozd, živeče živali v tem prostoru in tudi na travne površine, ki so nastale s izgradnjo športnih objektov, gozdnih vlak in tekaških prog, v soglasju z okoljevarstvenimi smernicami pa zahtevajo trajnostni pristop k sanaciji teh degradiranih površin. Le-ta pa je omogočena s pomočjo uporabe ohranjevalnih semenskih mešanic pridelanih v istih ali podobnih pedoklimatskih razmerah. S pridelavo semenskih mešanic iz teh združb lahko še bolj pripomoremo k zgoraj omenjenim zavezam, saj je osnovni cilj setve vzpostaviti vrstno bogato travinje, prilagojeno lokalnim talnim in podnebnim razmeram.

 

Cilji projekta

Da bi ohranili vsaj del obstoječih površin botanično pestrih travnikov, je potrebno dejavnejše reševanje problematike saniranja/obnove teh habitatov, zato je treba poiskati nove vzvode oz. mehanizme, kot je pridelava ohranjevalnih mešanic, ki je v skladu ohranjevanja biotske raznovrstnosti in ima hkrati tudi gospodarsko noto. Ohranjevalne mešanice velikokrat vsebujejo rastlinske vrste, ki s svojim globokim in razvejanim koreninskim sistemom omogočajo rast na revnih, skeletnih tleh, na nagnjenih terenih pa preprečujejo erozijo. Ukrepi ozelenitve oz. obnove travne ruše, prilagojeni lokalnemu okolju, omogočajo stabilnejšo rušo in večjo trpežnost. Projekt prav tako omogoča povezovanje različnih deležnikov, ki bodo izvajali aktivnosti tako na kmetijah kot tudi na zavarovanem območju Triglavskega narodnega parka.

Prvi cilj projekta je tako vzpostavitev sistema pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic na kmetijah s površinami, ki ležijo v vplivnem območju Triglavskega narodnega parka, za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka. Drugi cilj pa je pridobitev novih znanstvenih in strokovnih znanj in spoznanj o postopkih saniranja travnih površin v visokogorju.

 

Pričakovani rezultati projekta

Tekom pilotnega projekta bo izdelan dolgoročni program pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic na kmetijah za namen sanacije degradiranih travnih površin Športnega centra Pokljuka na Rudnem polju in podana ocena primernosti izdelanega sistema pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic na kmetijah za potencialno vpeljavo na druga podobna območja. Pomembno vlogo bo imelo tudi širjenje pridobljenih znanj in vključitev izsledkov v druge programe sanacije degradiranih območij.

Evropska komisija EKSRP

Program razvoja podeželja